?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设 - 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content="贵州拓展培训"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢样式--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--筑巢样式--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> </head> <body> <div class="YH_top"> <div class="YHtop"> <div class="rk"> 您好,欢迎光临“贵州海岸线户外拓展有限公司”网站! </div> <div class="YHtopnav"> <ul> <li></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://xingrunad.net','贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设 - 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏本站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class=" clearit"></div> <div class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="YHnav"> <div class="YHnav"> <div class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中心</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">拓展项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资力量</a></li> <li> <a href="/download/">基地展示</a></li> <li> <a href="/buy/">案例展示</a></li> <li> <a href="/contact/">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="YHbanner" style="width:100%"> <div style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> <div class="bantop"> </div> <div class="clearit"></div> <div class="YH_container"> <div class="YHpages"> <div class="YHpages_L"> <div class="YHleft_top"> <h2>新闻中心 <strong> News</strong></h2> </div> <div class="YHleft_bottom"> <div class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司动?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="YHleft_top"> <h2>联系我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div class="YHleft_bottom"> <div class="YHcontact"> <p>联系人:李先?/p> <p>手机: 13595001144,18185181144</p> <p>电话: 0851-85187780</p> <p>邮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳市云岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://xingrunad.net">xingrunad.net</a></p> </div> </div> </div> <div class="YHpages_R"> <div class="YHright_tit"> <div class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div class="detail"> <div class="content"> <h3>贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设</h3> <h6>来源?a href='http://xingrunad.net/news/123.html'>http://xingrunad.net/news/123.html</a></h6> <h6>发布时间?019-01-24</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><strong>贵州<a href="/sztzpx/" target="_blank">拓展培训</a></strong>:怎样做好团队文化建设?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">文化建设作为一种软实力,对企业和团队的建设至关重要。如何做好文化建?文化建设的重点是什?重庆发展培训领导发展告诉你?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(1)选择一个好的团?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">领导有两种类?先锋领导和赤字领导。前者倾向于亲力亲为,试图通过榜样的力量向团队成员灌输同样的品质。后者强调领导者要善于弥补薄弱环节:如果团队缺乏活力,他就会提供活力;如果团队缺乏控制,他将提供控制。前者强调对现有资源的激励,后者强调团队成员发挥才能的空间。前者强调领导者对团队的要求。进?1世纪以来,组织结构扁平化和知识更新加速的趋势日益突出。赤字型领导应成为一种首选模式,注重培养下属,鼓励和支持他们承担更艰巨的任务。成为赤字领导者需要在不同的管理级别上进行适当的角色转换。企业基层管理者必须实现从传统业务从业人员的角色充满进取精神的企业家的角色转换,中层管理者必须实现从行政经理支持服务经理角色转换,高级管理人员必须从资源配置实现系统建设性的角色转换,高级经理,他的主要贡献是组织提供一个视觉和活力?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?符合团队运营所需的四个关联条?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">首先,团队必须充满活力。活力可以通过员工的创造力、工作热情、和谐的团队氛围来体现。第二,团队必须有一套控制系统来实现目标。第三,团队必须具备完成任务所需的专业知?包括技术专长、操作方法知识和政治知识)。第四,团队必须要有一定的影响力,尤其是团队的一部分不仅在团队内部有影响力,而且对团队之外的成员也有足够的影响力?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?增加团队管理授权</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">团队合作的目的就是要不断地授权。一个普通的团队领导者必须不断地在分权与权力控制、命令式与协商式之间进行分析、判断、比较与选择。基于团队的管理结构并不意味着简单地摆脱权力系统的束缚。领导者更重要的任务是学会改变组织内部权力的使用方式,改变对员工的评价标准体系?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?充分尊重团队管理</span><br /> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">一个是团队中的每个成员都可以互相尊重。相互理解,否则,一个团队将无法运行并解?其次,组织的领导者或团队的管理者可以营造一种相互尊重的团队氛围,确保团队成员有信心完成工作。只有当人们相互尊重,尊重彼此的技能和能力,尊重彼此的意见和意见,尊重彼此对组织的充分贡献,一个团队才能比这些人单独工作更有效地合作?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150616103652.jpg?path=xingrunad.net/uploads/cp/20150616103652.jpg" /><br /> </span> </p></p> </div> <p><div>上一?<a href="124.html">贵阳拓展培训:能够增强团队凝聚力的活动有哪些</a></div> <div>下一?<a href="122.html">拓展培训公司向您推荐适合公司的户外拓展活?/a></div> </p> </div> <div class="left"> <div class="function">【相关标签】:<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>贵州拓展培训</a>,</div> </div> <div class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设</a></li> <li><a href="/news/117.html" target="_blank">开启拓展培训的正确姿势</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="_blank">贵州拓展培训公司未来发展方向在哪里?</a></li> <li><a href="/news/115.html" target="_blank">贵州拓展培训必备:快速打破尴尬的破冰小游?/a></li> <li><a href="/news/91.html" target="_blank">贵州拓展培训的起源介?/a></li> </ul> </div> <div class="commend_tit"> <h2>相关拓展</h2> </div> <div id="comment_list"> <div class="c_product_b"> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">拓展项目</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a> | <div class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> Powered by    <p>Copyright© xingrunad.net(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? 专业提供:<a href="http://xingrunad.net" target="_blank">贵阳拓展</a>,<a href="http://xingrunad.net" target="_blank">贵阳拓展培训</a>?a href="http://xingrunad.net" target="_blank">贵阳拓展公司</a>等服?欢迎来电咨询!   <div class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>       </p> </div> <div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/1e296111-1e55-4880-a55a-14734427a8d4-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="753ֱ-¼-753ƽ̨" href="http://www.dvdjg.com">753ֱ</a> <a target="_blank" title="㶫11ѡ5ƻ_㶫11ѡ5ͼ_㶫11ѡ5΢ȺΥ--AQ" href="http://www.jintians.com">ʲƱƽ̨</a> <a target="_blank" title="ô28Ͷע|ô28Ͷע|ô28˹ƻ" href="http://www.huafenge.com">ô28Ͷע</a> <a target="_blank" title="ũ|ֱ|" href="http://www.xuangegou.com">ũ</a> <a target="_blank" title="Ϲ||" href="http://www.jxxkr.com">Ϲ</a> <a target="_blank" title="ѶֲַͶע|ѶֲַͶע|Ѷֲַ˹ƻ" href="http://www.chundaoguoji.com">ѶֲַͶע</a> <a target="_blank" title="ʱʱʹ|ֱ|" href="http://www.jiscojo.com">ʱʱʹ</a> <a target="_blank" title="ֱ-¼-ƽ̨" href="http://www.jpb-bearing.com">¼</a> <a target="_blank" title="PK10ע" href="http://www.jlhsh.com">PK10ע</a> <a target="_blank" title="һʱʱ|һʱʱʿ|һʱʱôô--AQ" href="http://www.jhmgyb.com">Ʊ</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='gnf6w'></td><small id='gnf6w'></small><dd id='gnf6w'><dl id='gnf6w'></dl><big id='gnf6w'></big></dd><font id='gnf6w'></font><strike id='gnf6w'></strike><table id='gnf6w'></table><strong id='gnf6w'><ol id='gnf6w'></ol></strong><tr id='gnf6w'><table id='gnf6w'><strike id='gnf6w'></strike><form id='gnf6w'></form><tbody id='gnf6w'></tbody></table><dl id='gnf6w'><sub id='gnf6w'></sub><tfoot id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><address id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='gnf6w'></address><dd id='gnf6w'></dd><dd id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span></dd><label id='gnf6w'><center id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><p id='gnf6w'></p></dl><label id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b></label></center></label><small id='gnf6w'></small><abbr id='gnf6w'></abbr><ins id='gnf6w'><q id='gnf6w'></q><fieldset id='gnf6w'><thead id='gnf6w'><div id='gnf6w'><q id='gnf6w'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='gnf6w'></u><code id='gnf6w'></code><table id='gnf6w'><dt id='gnf6w'></dt></table><tt id='gnf6w'></tt><center id='gnf6w'></center><strike id='gnf6w'><u id='gnf6w'></u></strike><dir id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b><dfn id='gnf6w'></dfn><dd id='gnf6w'></dd><tfoot id='gnf6w'></tfoot></dir><big id='gnf6w'></big><tfoot id='gnf6w'></tfoot><sub id='gnf6w'></sub><noframes id='gnf6w'></noframes><strong id='gnf6w'><q id='gnf6w'><th id='gnf6w'></th><dt id='gnf6w'></dt></q></strong><fieldset id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b><fieldset id='gnf6w'><dd id='gnf6w'></dd></fieldset></fieldset><table id='gnf6w'></table><small id='gnf6w'><button id='gnf6w'><li id='gnf6w'></li></button></small><table id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'></optgroup><th id='gnf6w'></th></table><ul id='gnf6w'></ul><select id='gnf6w'></select><tbody id='gnf6w'></tbody><label id='gnf6w'></label><select id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><p id='gnf6w'></p></dd></select><center id='gnf6w'><th id='gnf6w'></th></center><dir id='gnf6w'></dir><table id='gnf6w'></table><label id='gnf6w'></label><bdo id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'></kbd></tt></bdo><b id='gnf6w'><style id='gnf6w'><option id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><dd id='gnf6w'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='gnf6w'></blockquote></style></b><dt id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button></dt><dfn id='gnf6w'></dfn><small id='gnf6w'></small><label id='gnf6w'><del id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><code id='gnf6w'></code><acronym id='gnf6w'><center id='gnf6w'></center><tbody id='gnf6w'><thead id='gnf6w'><ins id='gnf6w'></ins></thead></tbody><ins id='gnf6w'><em id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='gnf6w'></option><u id='gnf6w'></u><strong id='gnf6w'></strong><strike id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'><small id='gnf6w'><thead id='gnf6w'></thead></small></fieldset></strike><label id='gnf6w'><u id='gnf6w'></u><del id='gnf6w'></del></label><sub id='gnf6w'></sub><strike id='gnf6w'></strike><tbody id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small><pre id='gnf6w'></pre></tbody><u id='gnf6w'></u><table id='gnf6w'></table><p id='gnf6w'></p><td id='gnf6w'></td><code id='gnf6w'></code><del id='gnf6w'><style id='gnf6w'><option id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'></fieldset><tt id='gnf6w'></tt></option></style></del><legend id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'><strike id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='gnf6w'></del><option id='gnf6w'><ins id='gnf6w'></ins></option><table id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span><sub id='gnf6w'><tt id='gnf6w'></tt></sub></table><small id='gnf6w'><ol id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'><code id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option><u id='gnf6w'><center id='gnf6w'></center></u></code></kbd></strong><li id='gnf6w'><i id='gnf6w'></i></li></ol></small><noframes id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><del id='gnf6w'><del id='gnf6w'></del><pre id='gnf6w'><pre id='gnf6w'><option id='gnf6w'><address id='gnf6w'></address><bdo id='gnf6w'><tr id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><pre id='gnf6w'></pre></acronym><div id='gnf6w'></div></tr></bdo></option></pre><small id='gnf6w'><address id='gnf6w'><u id='gnf6w'><legend id='gnf6w'><option id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'></abbr><li id='gnf6w'><pre id='gnf6w'></pre></li></option></legend><select id='gnf6w'></select></u></address></small></pre></del><sup id='gnf6w'></sup><blockquote id='gnf6w'><dt id='gnf6w'></dt></blockquote><blockquote id='gnf6w'></blockquote></dir><tt id='gnf6w'></tt><u id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><form id='gnf6w'></form></tt><td id='gnf6w'><dt id='gnf6w'></dt></td></u></noframes><optgroup id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'></tfoot></optgroup><pre id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'><address id='gnf6w'></address><blockquote id='gnf6w'></blockquote></tfoot></pre><strong id='gnf6w'><option id='gnf6w'><option id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style></option></option></strong><tr id='gnf6w'></tr><form id='gnf6w'></form><form id='gnf6w'><form id='gnf6w'></form><ol id='gnf6w'><sup id='gnf6w'></sup></ol></form><th id='gnf6w'></th><td id='gnf6w'></td><code id='gnf6w'><li id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><button id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><span id='gnf6w'><ins id='gnf6w'></ins></span></sub></button><li id='gnf6w'><li id='gnf6w'><form id='gnf6w'></form><blockquote id='gnf6w'></blockquote></li><code id='gnf6w'></code><dir id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'></noframes></dir><kbd id='gnf6w'></kbd><dir id='gnf6w'></dir></li><td id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small><kbd id='gnf6w'><select id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><p id='gnf6w'></p><address id='gnf6w'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='gnf6w'></pre><tr id='gnf6w'></tr><noframes id='gnf6w'><code id='gnf6w'><i id='gnf6w'><q id='gnf6w'><legend id='gnf6w'><pre id='gnf6w'><style id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><i id='gnf6w'><form id='gnf6w'><option id='gnf6w'><center id='gnf6w'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='gnf6w'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='gnf6w'></center></noframes><thead id='gnf6w'><sub id='gnf6w'></sub></thead><sup id='gnf6w'><div id='gnf6w'></div></sup><td id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'><code id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'></tfoot></blockquote></code><td id='gnf6w'></td></fieldset></dd><tr id='gnf6w'><label id='gnf6w'><dir id='gnf6w'></dir></label></tr></td><style id='gnf6w'></style><option id='gnf6w'></option><legend id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'><u id='gnf6w'></u></fieldset><strike id='gnf6w'><td id='gnf6w'></td><tfoot id='gnf6w'></tfoot><u id='gnf6w'><tr id='gnf6w'></tr></u></strike></legend><fieldset id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><form id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'></optgroup></form></dir><font id='gnf6w'><dl id='gnf6w'></dl></font></fieldset><blockquote id='gnf6w'></blockquote><style id='gnf6w'></style><p id='gnf6w'></p><label id='gnf6w'><ol id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'><code id='gnf6w'></code></noscript><td id='gnf6w'><tr id='gnf6w'><b id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><ol id='gnf6w'></ol></dl></b></tr></td><dt id='gnf6w'></dt></sub></ol><address id='gnf6w'></address></label><legend id='gnf6w'><pre id='gnf6w'><style id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'></acronym><ul id='gnf6w'><u id='gnf6w'></u><table id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'></blockquote></tt></acronym><big id='gnf6w'></big></table><noframes id='gnf6w'><font id='gnf6w'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='gnf6w'></p><dfn id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'></blockquote><u id='gnf6w'><ol id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'></noscript></acronym><i id='gnf6w'></i><button id='gnf6w'><ol id='gnf6w'></ol><legend id='gnf6w'></legend></button><label id='gnf6w'></label><ol id='gnf6w'></ol><address id='gnf6w'><legend id='gnf6w'><u id='gnf6w'><font id='gnf6w'><tt id='gnf6w'></tt><strong id='gnf6w'><span id='gnf6w'><q id='gnf6w'></q></span></strong></font></u><u id='gnf6w'></u></legend></address><ins id='gnf6w'></ins><q id='gnf6w'><address id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option></address></q><p id='gnf6w'></p><dd id='gnf6w'></dd><td id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style></td><em id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'></optgroup><address id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'><address id='gnf6w'></address></tfoot></address></em><p id='gnf6w'><table id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option><tt id='gnf6w'></tt></table></p><ins id='gnf6w'><style id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><span id='gnf6w'><thead id='gnf6w'></thead></span><li id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button></li><del id='gnf6w'><div id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small></div><i id='gnf6w'></i></del></tbody></style><noscript id='gnf6w'><thead id='gnf6w'><tr id='gnf6w'></tr></thead></noscript></ins><p id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button><del id='gnf6w'><label id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b><li id='gnf6w'></li></label><big id='gnf6w'></big></del><pre id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><style id='gnf6w'><dt id='gnf6w'></dt></style><legend id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'><dd id='gnf6w'></dd></noframes></legend></tbody><button id='gnf6w'></button></pre><li id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span></li></dd></p><li id='gnf6w'></li><fieldset id='gnf6w'><ol id='gnf6w'></ol></fieldset><kbd id='gnf6w'></kbd><small id='gnf6w'><b id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'></optgroup><div id='gnf6w'></div></b><div id='gnf6w'></div></small><u id='gnf6w'></u><big id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul></big><button id='gnf6w'><sup id='gnf6w'><ol id='gnf6w'></ol><strong id='gnf6w'></strong></sup></button><option id='gnf6w'></option><tr id='gnf6w'></tr><b id='gnf6w'><div id='gnf6w'></div></b><tbody id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'></acronym></acronym><dfn id='gnf6w'></dfn></tbody><ol id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'></kbd></ol><kbd id='gnf6w'><em id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><thead id='gnf6w'></thead></dir></em></kbd><table id='gnf6w'></table><select id='gnf6w'></select><table id='gnf6w'></table><sup id='gnf6w'></sup><bdo id='gnf6w'></bdo><noscript id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='gnf6w'></thead><table id='gnf6w'></table><font id='gnf6w'></font><button id='gnf6w'></button><legend id='gnf6w'><p id='gnf6w'><select id='gnf6w'></select><abbr id='gnf6w'></abbr></p></legend><del id='gnf6w'><del id='gnf6w'></del></del><dt id='gnf6w'></dt><blockquote id='gnf6w'></blockquote><strike id='gnf6w'></strike><button id='gnf6w'></button><u id='gnf6w'></u><legend id='gnf6w'><del id='gnf6w'><i id='gnf6w'></i></del></legend><noframes id='gnf6w'></noframes><tbody id='gnf6w'></tbody><dir id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><select id='gnf6w'></select></dir></dir><font id='gnf6w'></font><u id='gnf6w'></u><bdo id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'></optgroup></bdo><sub id='gnf6w'></sub><tr id='gnf6w'><font id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'></dfn></tbody></font></tr><font id='gnf6w'></font><table id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'><em id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><code id='gnf6w'><thead id='gnf6w'></thead><bdo id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='gnf6w'></button><legend id='gnf6w'><tt id='gnf6w'></tt><li id='gnf6w'></li></legend><pre id='gnf6w'></pre><center id='gnf6w'><label id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><td id='gnf6w'></td></dl></label><abbr id='gnf6w'></abbr></center><del id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'></noscript><thead id='gnf6w'></thead></del><ol id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'></acronym></tbody></noscript><b id='gnf6w'></b><dt id='gnf6w'></dt><option id='gnf6w'></option></ol><strong id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button></strong><sub id='gnf6w'></sub><del id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><td id='gnf6w'></td></strong><p id='gnf6w'><button id='gnf6w'><ul id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'></dfn><label id='gnf6w'></label></ul></button></p></del><acronym id='gnf6w'><form id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'></noframes></form><th id='gnf6w'><u id='gnf6w'><small id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span></small></u><tr id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'><strike id='gnf6w'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='gnf6w'><button id='gnf6w'><td id='gnf6w'><select id='gnf6w'><li id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style><tfoot id='gnf6w'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='gnf6w'></label><span id='gnf6w'><u id='gnf6w'></u></span><style id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b></noscript><thead id='gnf6w'><dt id='gnf6w'><form id='gnf6w'></form></dt></thead></bdo><button id='gnf6w'><form id='gnf6w'><del id='gnf6w'></del></form><q id='gnf6w'><address id='gnf6w'><ol id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><label id='gnf6w'><span id='gnf6w'><li id='gnf6w'></li><font id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span></font><b id='gnf6w'></b></span></label><button id='gnf6w'></button><big id='gnf6w'></big><form id='gnf6w'><div id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><label id='gnf6w'></label></strong></dir></div></form><dt id='gnf6w'></dt><tt id='gnf6w'></tt></acronym><li id='gnf6w'><li id='gnf6w'><dt id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='gnf6w'></sub></q></button><table id='gnf6w'></table></style><td id='gnf6w'><dd id='gnf6w'></dd></td><label id='gnf6w'></label><button id='gnf6w'><td id='gnf6w'></td></button><table id='gnf6w'><select id='gnf6w'><label id='gnf6w'><tr id='gnf6w'></tr><noframes id='gnf6w'></noframes><select id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small></select></label></select></table><span id='gnf6w'></span><label id='gnf6w'></label><tfoot id='gnf6w'></tfoot><abbr id='gnf6w'></abbr><option id='gnf6w'><button id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><strike id='gnf6w'><select id='gnf6w'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option><u id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b></u></abbr><font id='gnf6w'></font><form id='gnf6w'></form><ins id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'></noframes><pre id='gnf6w'><u id='gnf6w'><i id='gnf6w'><em id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option></em></i></u><ol id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span><abbr id='gnf6w'><i id='gnf6w'><ins id='gnf6w'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='gnf6w'></optgroup><noframes id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style><sub id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'><big id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='gnf6w'></strike><td id='gnf6w'></td><sub id='gnf6w'><center id='gnf6w'></center><abbr id='gnf6w'></abbr><noframes id='gnf6w'><dir id='gnf6w'></dir></noframes></sub><tfoot id='gnf6w'></tfoot><style id='gnf6w'></style><legend id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b><q id='gnf6w'><del id='gnf6w'><style id='gnf6w'><address id='gnf6w'></address></style><kbd id='gnf6w'><li id='gnf6w'></li><small id='gnf6w'></small></kbd></del></q><small id='gnf6w'><strike id='gnf6w'></strike></small></tfoot><dd id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><big id='gnf6w'></big></strong></tt></dd></legend><form id='gnf6w'></form><style id='gnf6w'></style></div>